คำสั่งเกี่ยวกับสวัสดิการ

::ที่ 1/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสวัสดิการกรมโรงงานอุตสาหกรรม :: ดาวน์โหลด
::ที่ 2/2561 เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสวัสดิการกรมโรงงานอุตสาหกรรม :: ดาวน์โหลด
::ที่ 1/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสวัสดิการกรมโรงงานอุตสาหกรรม :: ดาวน์โหลด
::ที่ 2/2561 เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสวัสดิการกรมโรงงานอุตสาหกรรม :: ดาวน์โหลด
::ที่ 3/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชมรมการเพิ่มทักษะด้านภาษา :: ดาวน์โหลด
::ที่ 4/2561 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการบริหารสวัสดิการกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มเติม :: ดาวน์โหลด
::ที่ 5/2561 ที่ 5/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกีฬา กรมโรงงานอุตสาหกรรม :: ดาวน์โหลด
::ที่ 9/2561 เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกรมโรงงานอุตสาหกรรม :: ดาวน์โหลด