กิจกรรม

::เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ :: ดาวน์โหลด
::การใช้ภาพถ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์ :: ดาวน์โหลด
::องค์ความรู้ในเรื่องบุคลิกภาพและการมีมนุษยสัมพันธ์ของเลขานุการผู้บริหาร :: ดาวน์โหลด
::ทำเสียงตามสายอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ :: ดาวน์โหลด

KM

– คู่มือประชาชนเพื่อการลดคัดแยกและใฃ้ประโยชน์ขยะม …

View page »

อบรม/สัมมนา

View page »

โครงการ

View page »

บทบาท

View page »