ติดต่อ

เลขานุการกรม: ๐๒ ๒๐๒ ๔๐๓๕
ฝ่ายสารบรรณ: ๐๒ ๒๐๒ ๔๐๐๖
กลุ่มประชาสัมพันธ์: ๐๒ ๒๐๒ ๔๐๑๔
กลุ่มช่วยอำนวยการ: ๐๒ ๒๐๒ ๔๐๑๐
กลุ่มบัญชี: ๐๒ ๒๐๒ ๓๙๗๖
กลุ่มการเงิน: ๐๒ ๒๐๒ ๔๐๓๖
กลุ่มพัสดุ: ๐๒ ๒๐๒ ๓๙๗๙-๘๐
กลุ่มอาคารและทรัพย์สิน: ๐๒ ๒๐๒ ๓๙๘๖
กลุ่มงบประมาณ: ๐๒ ๒๐๒ ๓๙๘๓
กลุ่มบริการสารพันทันใจ: ๐๒ ๒๐๒ ๔๐๙๓