Diw Webboard

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง ยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นของเสียอันตรายออกนอกบริเ
โดยคุณ : Oa
2018-09-14 16:23:19

รายการวัสดุไม่ใช้แล้ว ตาม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง ยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นของเสียอันตรายออกนอกบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2561 1. ไม่ต้องยื่น สก.2 ใช่หรือไม่ครับ 2. ต้องยื่น สก.3 หรือไม่ครับ

ความคิดเห็นที่ 1
โดยคุณ : ...

ข้อ 3 ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่มีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นของเสียอันตรายออกนอกบริเวณโรงงานเพื่อวัตถุประสงค์ในการนําไปใช้ประโยชน์ ข้อ 4 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายตามที่ได้รับยกเว้นการขออนุญาต ตามข้อ 3 ต้องไม่ถูกปนเปื้อนหรือผสม หรือปะปนอยู่ด้วยกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตราย หรือสารอันตรายจนมีลักษณะและคุณสมบัติของสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตรายตามภาคผนวกที่ 2 ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548

ความคิดเห็นที่ 2
โดยคุณ : jajar_near@hotmail.com

ไม่ต้องยื่น สก.2 ค่ะ แต่ที่บริษัททำหนังสือไปแจ้งให้อุตสาหกรรมจังหวัดทราบ เป็นลายลักษณ์อักษรอีกที ว่ากำจัดโดยวิธีใด เพื่อให้ทางอุตสาหกรรมจังหวัดได้ทราบค่ะ

ความคิดเห็นที่ 3
โดยคุณ : Oa

คุณความคิดเห็นที่ 1 ขอบคุณครับ แต่อยากจะให้ชี้ชัดๆเลยว่าทำอะไรบ้าง ไม่ต้องทำอะไรบ้าง เพราะเวลาถูกตรวจระบบ ก็เถียงกันคนละมุมกับออดิเตอร์ ขอบคุณ คุณ jajar_near@hotmail.com เป็นแนวทางที่ดีครับ

ความคิดเห็นที่ 4
โดยคุณ : สรุป

เงื่อนไข 1. ต้องเป็นของเสียที่ไม่เป็นอันตราย 2. ต้องเป็นของเสียตามบัญชีท้ายประกาศ 3. วัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ถ้าเข้าเงื่อนไขทั้ง 3 ข้อ ยกเว้นไม่ต้องยื่นขอ สก.2 เท่านั้น

ความคิดเห็นที่ 5
โดยคุณ : เจ้าหน้าที่กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม

ข้อสรุปของความคิดเห็นที่ 4 ถูกต้อง

แสดงความคิดเห็น

ชื่อ/email ของคุณ :
รายละเอียด :
CAPTCHA Image [ Change Image ]