Diw Webboard

เสนอเพื่อพิจารณา
โดยคุณ : cwalaiphan@yahoo.co.th
2019-06-10 14:31:04

เรียนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สืบเนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ประสบปัญหาในการขอเพิ่มปริมาณ ระหว่างการต่อใบอนุญาตใหม่ ซึ่งเป็นปัญหา ไม่สามารถทำได้ในคราวเดียว เนื่องจากต้องให้กระบวนการต่อใบอนุญาตดำเนินการแล้วเสร็จ รวมถึงกระบวนการพิจารณาต่อใบอนุญาตอาจต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ซึ่งบางครั้งกระบวนการพิจารณาอาจติดปัญหาในเรื่องของผู้กอบการเองก็ดี เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหยุดงานหรือติดวันหยุดต่อเนื่องของทางราชการเองก็ดี ปริมาณคำขอที่มีมากก็ดี รวมถึงกระบวนการในการพิจารณาจากหัวหน้าส่วนงาน ซึ่งระยะเวลาไม่อาจกำหนดได้แน่นอน ส่งผลให้การบริหารจัดการเพื่อแจ้ง/รายงานการขนส่งไม่เป็นไปตามกำหนด การยื่นขอปริมาณเพิ่มเติมจะกระทำได้ต่อเมื่อใบอนุญาตเก่ายังไม่หมดอายุเท่านั้น หากเลยกำหนดแล้วจะไม่สามารถขอปริมาณเพิ่มเติมได้ ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถขอเพิ่มปริมาณได้ ทำให้ปริมาณการขน Waste ออก เกินจำนวนนำหนักคงเหลือ ทำให้ไม่สามารถแจ้งได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงขอให้กรมช่วยพิจารณาดำเนินการแยกการพิจารณาระหว่างการยื่นขอเพิ่มปริมาณกับการขออนุญาตรายการใหม่ รวมถึงการต่อใบอนุญาตฉบับเดิม ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นและพยายามปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการกากให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หากแต่ติดปัญหาในเรื่องดังกล่าว ทำให้บางครั้งอาจส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการปฏิบัติตามได้ 100% จึงขอให้กรมช่วยพิจารณาดำเนินการปรับปรุง หรือชี้แนะด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ความคิดเห็นที่ 1
โดยคุณ : จนท.อย่านิ่งเฉยนะ

เรื่องลำดับคำขอ และการยื่นได้ทีละคำขอ ตรงนี้เมื่อเราทราบในหลักการทำงาน เบื้องต้นคงต้องบริหารจัดการลำดับความสำคัญให้ดีนะ ส่วนเรื่องของเวลาที่ล่วงเลยตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก หากล่วงเลยเวลาที่กำหนดจะต้องชี้แจงให้กับผู้ยื่นขออนุญาตรับทราบประเด็นปัญหาทุก 7 วัน และต้องรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาประเด็นปัญหาเพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับเวลาที่กำหนด

ความคิดเห็นที่ 2
โดยคุณ : miink.miink@hotmail.com

เห็นด้วยกับคุณ cwalaiphan@yahoo.co.th ค่ะ เพราะการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ของกรมใช้เวลานานมากๆ เกิน 15 วัน ดิฉันขอไปเมื่อวันที่ 11/07/62 ตอนนี้ก็ยังรอเจ้าหน้าที่พิจารณาเรื่องอยู่ โทรไปติดตามก็ไม่มีความคืบหน้า เจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องแจ้งเหตผลเดิมๆคือ ออกตรวจโรงงาน ออกเวร เจ้าที่ไม่อยู่โต๊ะ ทางเราพยายามให้บริษัทดำเนินเรื่องการขนกากให้ถูกต้อง แต่ปัญหาในเรื่องดังกล่าว ทำให้บางครั้งอาจส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการปฏิบัติตามได้ 100% หัวข้ออื่นๆ เช่นการขอเพิ่มปริมาณก็ยังไม่สามารถดำเนินการได้.. ต้องรอเจ้าหน้าที่กรมพิจารณา... อนุมัติ... เรื่องที่ขอไปก่อนหน้าอีก ตอนนี้ระหว่างรอพิจารณาของเสียสะสมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

แสดงความคิดเห็น

ชื่อ/email ของคุณ :
รายละเอียด :